Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Prodávající:

Presto – Meat market s.r.o.
IČ: 02305470
DIČ: CZ02305470

se sídlem: Křižíkova 197/37, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 218000

email: presto@meat-market.cz
tel.: +420 776 560 202

(dále jen „prodávající“)

 

Kupující:

Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která dá souhlas s těmito obchodními podmínkami, se zpracováním osobních údajů a provede nákup zboží postupem níže uvedeným.

(dále jen „kupující“)

V případě koupě zboží – alkoholu a lihovin kupující bere na vědomí, že zakoupené zboží je určeno výlučně pro jeho konečnou spotřebu a není určeno k dalšímu prodeji ( a zavazuje se tímto řídit). Tyto podmínky koupě zboží – alkoholu a lihovin jsou rovněž uvedeny na každém daňovém dokladu k tomuto zakoupenému zboží.

Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.meat-market.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.meat-market.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty, včetně poplatků stanovených zákonem, náklady na dopravu se zúčtují zvlášť. Náklady prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující si vybere zboží z nabídky prodávajícího. Kliknutím vloží kupující vybrané zboží do košíku a uvede počet kusů, které objednává.

Poté vyplní formulář podle toho, zda nakupuje bez registrace nebo má již vytvořený zákaznický účet. Zvolí si způsob dopravy. Konečná cena objednávky uvedená v objednávkovém formuláři je orientační a bude upřesněna podle přesné váhy zboží při balení a expedici zboží a zaslána elektronicky společně s konečnou fakturou za zboží

Objednávka zboží

Zboží je možné u prodávajícího objednat následujícími způsoby:

– telefonicky
– e-mailem
– v internetovém obchodu

Veškeré objednávky provedené přes objednávkový formulář, e-mailem, nebo telefonicky, jsou závazné.

Objednávka je potvrzena telefonicky nebo elektronicky ze strany prodávajícího následující pracovní den. Objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu v pracovních dnech do 16 hodin budou vyřízeny nejpozději do druhého pracovního dne.

V případě, že dojde k vyprodání požadovaného zboží, prodávající ihned kontaktuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem a nabídne mu alternativní výběr.

Kupní smlouva se uzavírá okamžikem přijetím a potvrzením objednávky zboží (akceptací).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Elektronická objednávka

Pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu musí kupující provést registraci a vytvořit si zákaznický účet. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v příslušném formuláři objednávky.

Provedením objednávky a vyplněním předepsaných údajů kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu www.meat-market.cz.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Dostupnost zboží prezentovaného na www.meat-market.cz.je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje.

Cena zboží

Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Konečná cena zboží bude uvedena na faktuře, která bude zaslána e-mailem před expedicí zboží.

V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Výše ceny dopravy je závislá na způsobu doručení zboží.

Zboží je baleno po kilogramech nebo v uvedených stogramových balíčcích. Konečná cena platí vždy za skutečně dodanou váhu. U některého zboží je uvedena možná odchylka hmotnosti z důvodu ručního porcování masa a zákazník bere tuto skutečnost na vědomí.

Ceny zboží jsou vždy uvedeny za 1 kg včetně i bez DPH a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Prodávající je oprávněn, zejména v případech, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Dodávka zboží

Zboží je možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího v otevíracích hodinách. Je možné objednat také doručení zboží a specifikovat čas doručení. Cena dopravy je pevně stanovena a uvedena v objednávkovém formuláři v Kč podle zvoleného způsobu doručení a místa dodání.

Cenu za zboží a dopravu hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží.

Termín dodání zboží se sjednává při potvrzení objednávky.

Zboží se doručuje kurýrní službou v pracovních dnech ve dvou časových intervalech:

12–16 hodin nebo 16­–20 hodin. Při zvolení expresního způsobu dopravy doručujeme zboží do 3 hodin u objednávek přijatých do 16 hodin v pracovních dnech.

Prodávající usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl prodávající bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let.

 

3. Zrušení objednávky

Kupující i prodávající může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku než dojde k vyskladnění zboží, tj. kupující obdrží elektronicky fakturu společně s informací, že zboží je připraveno k expedici.

Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho zákaznického účtu učiněny a za správnost údajů uvedených ve formuláři. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

4. Reklamační řád

Zboží lze reklamovat dle obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku).:

V případě reklamace je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, a to buď osobně, telefonicky nebo elektronicky na výše uvedené kontakty s uvedením popisu vady zboží.

Pokud dojde k zjištění závady zboží při převzetí, kupující má právo zboží nepřevzít.

Oprávněnou  reklamaci vyřizuje prodávající neprodleně, a to výměnou vadného zboží.

5. Odpovědnost za vady, záruka

Na veškeré zboží prodávající poskytuje záruku do data upotřebitelnosti spotřeby zboží uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování. Po otevření obalu spotřebujte zboží nejpozději do 24 hodin.

Skladovací podmínky jsou od +1 do +4 C. Všechny údaje jsou uvedeny na etiketě označující zboží.

 

6.  Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykovávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních osob a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana a nakládání s osobními údaji kupujících – fyzických osob se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Osobní údaje slouží pro vyřízení objednávky a marketingové činnosti prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.8.2014. Jsou k dispozici elektronicky na http://www.meat-market.cz/obchod.